Seuran säännöt

IMATRAN KETTERÄ JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT

1 §
Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on
suomi.

2 §
Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on jääkiekon, jääurheiluharrastuksen ja kilpailutoiminnan ylläpitäminen ja
kehittäminen jäsentensä keskuudessa sekä yhdistyksen toimintaan kuuluvien urheilulajien harrastuksen
yleinen edistäminen Imatralla ja Imatran talousalueella.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimeenpanee erilaisia harjoitus- ja kilpailutilaisuuksia ja
järjestää muita samantapaisia urheiluun liittyviä tapahtumia sekä harjoittaa valistus- ja kasvatustyötä.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa kioski- ja ravintolatoimintaa, mainostilan myynti- ja
vuokraustoimintaa, tarvikevälitystoimintaa jäsenilleen sekä pienimuotoista talkootoimintaa. Yhdistys voi
ottaa vastaan lahjoituksia, toimeenpanna arpajaisia ja rahan keräystä asianomaisen luvan saatuaan.
Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta.
Yhdistyksen toiminta ei saa johtaa voiton tai muun taloudellisen hyödyn hankkimiseen yhdistyksen
toimintaan osallistuville eikä yhdistyksen toiminta muutoinkaan saa muodostua luonteeltaan pääasiassa
taloudelliseksi.

3 §
Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.
Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa
tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa
kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4 §
Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta
tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on
menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää
täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5 §
Liittymis- ja jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun
suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää kevätkokous. Kunniapuheenjohtaja ja
kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6 §
Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kevätkokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään
viisi (5) tai enintään kaksitoista (12) muuta jäsentä. Jäsenmäärän vahvistaa kevätkokous. Hallituksen
jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet.
Hallituksen jäsenten on hallittava puhuttu ja kirjoitettu suomen kieli.
Hallituksen toimintakausi on yksi (1) vuosi.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan
sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he
katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7 §
Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja, sihteeri,
taloudenhoitaja tai hallituksen jäsenet, kaksi yhdessä.

8 §
Tilikausi ja toiminnantarkastus
Yhdistyksen tilikausi alkaa kesäkuun 1. päivänä ja päättyy seuraavan vuoden toukokuun 31. päivänä.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille
viimeistään kolme viikkoa ennen syyskokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen
lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen syyskokousta hallitukselle. (Tilintark L 19 §)

9 §
Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous elo-syyskuussa hallituksen
määräämänä päivänä.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan
aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta
erityisesti ilmoitettua asiaa kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden
kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä
yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on
kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan
ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10 §
Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus vähintään 7 vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen
verkkosivuilla julkaistavalla ilmoituksella.

11 §
Kevät- ja syyskokous
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:


1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Vahvistetaan tulevan kauden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja
jäsenmaksujen suuruudet
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
7. Käsitellään muut kokouksessa esille tulleet asiat


Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:


1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään edellisen kauden tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille vastuuvelvollisille
7. Valitaan hallituksen yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
8. Käsitellään muut kokouksessa esille tulleet asiat


Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi,
on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle 14 päivää ennen kokousta, että asia voidaan
sisällyttää kokouskutsuun.

12 §
Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa
vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava
sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen
purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään
sen varat samaan tarkoitukseen.

 

Image