Mukaan seuran toimintaan

Mukaan seu­ran toimintaan

Seurassa on pal­jon eri­lai­sia teh­tä­viä, joissa pie­ni­kin panos ede­saut­taa seu­ran toi­min­taa. Apuasi voi­daan tar­vita esim. kil­pai­lu­jen ja tapah­tu­mien jär­jes­tä­mi­sessä.

Myös seu­ran joh­to­kun­nasta löy­tyy mie­len­kiin­toi­sia tehtäviä.

Val­men­nus ja ohjaus

Apuoh­jaa­jaksi voi ryh­tyä esi­mer­kiksi lap­sen van­hempi tai seu­rassa  pelaava nuori.
Har­joi­tus­ryh­missä on yleensä tar­vetta apuoh­jaa­jille.

Omaa peli­ko­ke­musta ei vält­tä­mättä tar­vita, mutta jääkiekon perus­tei­den tun­te­mi­sesta on apua.

Mikäli kiinnostuit seuran toiminnasta, ohjaamisesta tai valmentamisesta, ota yhteyttä ja kysy lisää!

Puheenjohtaja
Tarmo Ikonen
tarmo.ikonen@elisa.fi
p. 040 0464668