Mukaan seuran toimintaan

Mukaan seu­ran toimintaan

Seurassa on pal­jon eri­lai­sia teh­tä­viä, joissa pie­ni­kin panos ede­saut­taa seu­ran toi­min­taa. Apuasi voi­daan tar­vita esim. kil­pai­lu­jen ja tapah­tu­mien jär­jes­tä­mi­sessä.

Myös seu­ran joh­to­kun­nasta löy­tyy mie­len­kiin­toi­sia tehtäviä.

Val­men­nus ja ohjaus

Apuoh­jaa­jaksi voi ryh­tyä esi­mer­kiksi lap­sen van­hempi tai seu­rassa  pelaava nuori.
Har­joi­tus­ryh­missä on yleensä tar­vetta apuoh­jaa­jille.

Omaa peli­ko­ke­musta ei vält­tä­mättä tar­vita, mutta jääkiekon perus­tei­den tun­te­mi­sesta on apua.

Mikäli kiinnostuit seuran toiminnasta, ohjaamisesta tai valmentamisesta, ota yhteyttä ja kysy lisää!

Puheenjohtaja
Timo Oja
timo.oja@ketterajuniorit.fi
p. 040 901 1714

Seuran hallitus

2020-2021

Seuran hallitus valitaan seuran sääntömääräisessä kevätkokouksessa.

Puheenjohtaja
Timo Oja
puheenjohtaja@ketterajuniorit.fi
0409011714

Taloudenhoitaja
Jaana Lapakko
taloudenhoitaja@ketterajuniorit.fi
0500656628

 
 

Jäsenet

Tarmo Ikonen

Mikko Airas
mikko.airas@tuplakasi.fi
0456353811

Kimmo Maijanen
kimmo.maijanen@storaenso.com
0408343067

Ville Rinkinen
sirkkeli4@gmail.com
0414594539